Logo JČMF Logo PřF UJEP Logo UJEP

Stipendium

V nejbližších dnech bude vyhlášen termín pro příjem žádostí o katederní stipendia katedry matematiky v akademickém roce 2020/2021 (tj. za činnost v akademickém roce 2019/2020).


Pravidla katedry matematiky pro přidělování katedrálních stipendií

1. Katedra a její stipendijní komise se řídí platným vysokoškolským zákonem a stipendijním řádem UJEP a stipendijními řády jednotlivých fakult.

2. Pro vznik nároku pro přiznání stipendia jsou rozhodující výsledky za předcházející akademický rok.

3. Katedrální stipendium se udílí za:

i) studijní výsledky

Nutné podmínky pro udělení katedrálního stipendia za studijní výsledky jsou:

- průměrný prospěch z matematiky je do 1,5

- počet kreditních bodů je minimálně 45

a to za předcházející akademický rok a to z vykonaných (nikoliv uznaných) zkoušek a zápočtů z obou aprobačních předmětů a společného základu.

ii) významnou vědeckou a odbornou činnost v matematice, či didaktice matematiky, řízenou katedrou matematiky

Takovou činností se obvykle rozumí některá z následujících aktivit:

- řešitelství, spoluřešitelství nebo významná pomoc při řešení vědeckých nebo výzkumných prací katedry s konkrétními výsledky

- publikované vlastní výsledky nebo spoluautorství publikovaných výsledků

- odborná práce pro katedru matematiky

- aktivní účast na celostátních nebo mezinárodních konferencích v oblasti matematiky nebo didaktiky matematiky

- úspěšná účast v matematických soutěžích pro vysokoškolské studenty.

iii) v případech zvláštního zřetele hodných

Takovou činností se obvykle rozumí některá z následujících aktivit:

- pomoc s organizací katederních akcí

4. Studenti, kteří splňují alespoň jeden z uvedených předpokladů, písemně požádají (na předepsaném formuláři) katedrální stipendijní komisi katedry matematiky o vyhodnocení a projednání svých výsledků.

5. K žádosti bude přiložen výpis o splněných předmětech ze systému STAG.

6. Při stanovení pořadí studentů se postupuje následujícím způsobem. Každému žadateli je přidělen určitý počet hodnotících bodů. Hodnotící body se přidělují následovně:

- zkouška za 1 = 3 × počet kreditních bodů

- zkouška za 2 = 2 × počet kreditních bodů

- zkouška za 3 = 1 × počet kreditních bodů

- zápočet = 1 × počet kreditních bodů

- autorství nebo spoluautorství publikované vědecké práce 0 .. 80

- významná pomoc při dosažení vědeckovýzkumných výsledků 0 .. 60

- odborná práce pro katedru matematiky 0 .. 50

- aktivní účast na konferenci z matematiky nebo didaktiky matematiky, není-li výsledek publikován ve sborníku 0 .. 40

- úspěšná účast na matematické soutěži pro vysokoškoláky 0 .. 80

- aktivní pomoc s organizací katederních akcí 0 .. 40.

Všechny hodnotící body se sečtou a vytvoří se tak pořadí žadatelů. Stipendijní komise katedry matematiky stanoví, kterým žadatelům a v jaké výši bude uděleno stipendium a to v závislosti na pořadí žadatelů a na výši poskytnuté částky.

7. O katedrální stipendium může požádat student, který nepřekročil doporučenou dobu studia, tj. u bakalářských oborů tři roky a navazujících magisterských dva roky (v prvním roce Nmgr. může žádat za předcházející bakalářské studium) a nemá přerušené studium.

8. Na stipendium není právní nárok.

 

za stipendijní komisi

PhDr. Magdalena Krátká, Ph.D.

Kalendář akcí

Vyhledávání

Kontaktní údaje

Adresa:
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 28 6683 (sekretariát)
Email:
Mapa: