Logo JČMF Logo PřF UJEP Logo UJEP

SZZ NMgr. ZŠ

Okruhy požadavků k SZZ navazujícího magisterského studia učitelství matematiky pro druhý stupeň základních škol

Státní závěrečná zkouška se koná ze dvou oblastí:

Didaktika matematiky – okruhy:

 • procesně a obsahově orientovaná didaktika (poznávací proces a jeho deformace, strategie a metody výuky matematiky, konstruktivistická výuka, výzkumný přístup, vztah ontogeneze a fylogeneze, pojmotvorný proces)
 • logická organizace matematické látky; definice, věty a důkazy v matematice a ve vyučování matematice na střední škole
 • historie vývoje matematiky
 • metody řešení matematických úloh (heuristické strategie, hrozny problémů, matematické modelování situací)
 • problémové vyučování matematice (projekty, modelování a matematizace reálných situací, mezipředmětové vztahy, práce s daty)
 • ICT ve vyučování matematice (Cabri, Geogebra, Excel, atd.)

Matematika

Obsah zkoušky se odvíjí od předchozí profilace studenta výběrem jeho povinně volitelných předmětů. Zkouška z matematiky se tedy koná ze dvou předmětů z následujících třech: Algebra, Matematická analýza, Diferenciální geometrie.

Algebra

 • grupy (homomorfismy, podgrupy, součiny grup, symetrické grupy, cyklické grupy, Lagrangeova věta, struktura konečných komutativních grup)
 • okruhy (ideály, faktorové okruhy, obory integrity, tělesa, rozšíření těles)
 • polynomy (kořeny polynomů, polynomy nad celými, racionálními, reálnými a komplexními čísly, algebraické a transcendentní prvky, konstrukce konečných těles)

Matematické analýza

 • reálná čísla (uspořádané těleso reálných čísel R, posloupnosti reálných čísel, konvergence posloupností, řady reálných čísel)
 • reálné funkce jedné reálné proměnné (vlastnosti, elementární funkce, limity a spojitost, základní tvrzení o spojitých funkcích, posloupnosti a řady funkcí, vlastnosti derivace, použití derivací, neurčitý integrál, určitý integrál, použití integrálu)
 • reálné funkce více reálných proměnných (parciální derivace, použití parciálních derivací, dvojnásobný integrál, substituce v těchto integrálech, použití integrálu)
 • obyčejné diferenciální rovnice (obyčejné diferenciální rovnice 1. řádu, rovnice se separovanými proměnnými, lineární diferenciální rovnice vyššího řádu)

Diferenciální geometrie

 • parametrické vyjádření křivky a plochy
 • křivost a torze křivky, oskulační kružnice
 • hlavní směry na ploše, Gaussova křivost
 • asymptotické, hlavní a geodetické křivky na ploše

 

Kalendář akcí

Vyhledávání

Kontaktní údaje

Adresa:
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 28 6683 (sekretariát)
Email:
KMA na sociálních sítích:
facebook linkedin
Mapa: