Logo JČMF Logo PřF UJEP Logo UJEP
 • Pozice:
  Profesor (KMA)
 • Kontakt:
  České mládeže 8,
  400 96
  Ústí nad Labem
  kancelář č. 625 (nová budova)
 • Telefon:
  47528 - linka: 3413
 • Email:
 • Konzultační hodiny:
  Letní semestr
  středa 15:00 - 16:00
  čtvrtek 15:00 - 16:00
  a dle předchozí dohody

Materiály pro studenty:

9. Aplikace lineární algebry do analytické geometrie

Vzdělání:

Matematika – Chemie, Fakulta Přírodních věd, VŠP Praha, 1962 (promovaný matematik)

Matematika, MFF UK Praha, 1973 (RNDr.)

Didaktika matematiky, PedF UK Praha, 1978 (CSc.)

Didaktika matematiky, PF Ústí nad Labem, 1987 (doc.)

Didaktika matematiky, UJEP Ústí nad Labem, 1990 (prof.)

Praxe:

SVVŠ Litvínov, učitel, 2 roky (1963 – 1965)

Pedagogická fakulta Ústí nad Labem, akademický pracovník, 40 let (1965 – 2005)

Fakulta pedagogická TU Liberec, externí výuka, 13 let (1995 – 2008)

Několikaleté externí působení na VŠChT v Praze a VŠB v Ostravě.

Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, hostující profesor, 17 let (1995 – 2010)

PřF UJEP Ústí nad Labem, akademický pracovník, 11 let (2005 – dosud)

Akademické funkce

1987 - 1989 založil a vedl katedru výpočetní techniky na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem, později vedl  katedru matematiky; 1990 - 1991 děkan Pedagogické fakulty; 1990 - 1991 předseda přípravného výboru pro vznik univerzity UJEP v Ústí nad Labem; 1991 - 1994 první rektor UJEP

Odborné zaměření:

V prvních letech přednášel matematickou analýzu, později algebru, lineární algebru, aritmetiku, metody řešení matematických úloh didaktiku matematiky.

Činnost:

V minulosti vedení didaktických seminářů na zdejší fakultě a na fakultě pedagogické TU v Liberci, přednášky pro učitelskou veřejnost v rámci této republiky i v zahraničí, přednášky na univerzitách pro odbornou veřejnost (Čechy, Slovensko, Polsko, Norsko, Švédsko, Anglie, Francie, Německo, Maďarsko, USA, Rusko). Aktivní účast na konferencích (především didaktického zaměření) u nás i v zahraničí, mnohaletá výzkumná spolupráce s univerzitou v Oslo, další spolupráce s univerzitami: Univerzita v Oslu,Státní univerzita New York, Univerzita Leeds, VŠP Czestochowa, Univerzita M. Bela v B. Bystrici, univerzita v Nitře, univerzita P. Šafárika v Košicích, Katolická univerzita v Ružomberku, MU v Brně a UK v Praze. Člen komise pro obhajoby kandidátských prací, člen oborové rady pro doktorandská studia z didaktiky matematiky na Pedagogická fakulta UK Praha a na Př.F. UJEP v Ústí n.L., školitel doktorandů, člen zkušebních doktorandských komisí a dále komisí pro docentská a profesorská řízení..

Předseda nebo člen komise pro státní zkoušky na PF UJEP v Ústí nad Labem, na FP TU v Liberci, na PF UK v Praze, na MFF UK v Praze a na KU v Ružomberku.

Řešitel Státních úkolů vyhlašovaných ministerstvem školství.Řešitel výzkumného záměru Aktivní konstrukce poznání žáka v oblasti přírodních věd. Hlavní autor učebnic pro gymnázia. Přednášející na letních školách pro učitele v Čechách a na Slovensku.

Školitel doktorandů na Ped.F UK v Praze (3), Př.F. v Košicích (1) a na Př.F. UJEP v Ústí nad Labem (2).

Člen Fyzikálně medicínské vědecké společnosti univerzity v Erlangenu.

V současné době emeritní profesor TU v Liberci a emeritní profesor KU v Ružomberku.

Sport

V roce 1970 založil oddíl sjezdového lyžováni ve Slávii Pedagogická fakulta a 19 let tento oddíl vedl a působil v něm i jako trenér.

Publikační činnost:
1991
 • Jan Kopka : Svazy a Booleovy algebry. In Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem.
1996
 • Jan Kopka, Ragnar Solvang, Tomáš Zdráhal, Jiří Cihlář : Other problem domains. In Universitetet i Oslo.
 • Jan Kopka : Isolated problems. In Universitetet i Oslo.
 • Jan Kopka : Wittmann´s idea. In Universitetet i Oslo.
 • Jan Kopka, Ragnar Solvang : Some Theoretical Consideration. In Universitetet i Oslo.
 • Jan Kopka : New Approaches to Problems and Investigation in School Mathematics. In Universitetet i Oslo.
1997
 • Daniela Bittnerová, Jan Kopka : Investigation and Problem Solving in School Matematics. In University of Oslo.
 • Jan Kopka : Isolated and Non-isolated problems. In .
 • Jan Kopka : Problem Posing and Learning of Matematics. In Pedagogická fakulta UJEP.
 • Jan Kopka : Problem Posing and Learning of Matematics. In University of Oslo.
 • Jan Kopka : Examples of investigations for students of lower and upper secondary schools. In University of Oslo.
1998
 • Jan Kopka : Řízené zkoumání přímých úměrností. In University of Oslo.
 • Jan Kopka : Investigation of routes on varions grids. In WSP.
 • Jan Kopka : Zkoumání ve šklské matematice - přímé měrnosti. In University of Oslo.
 • Jan Kopka : Guided Investigation in Direct Proportions. In Universitetet i Oslo.
 • Jan Kopka : Investigation in School Mathematics: Direct proportions. In Universitetet i Oslo.
1999
 • Jan Kopka : Přijímací zkoušky a počátek studia. In PF OU Ostrava.
 • Jan Kopka : Investigative approach in School Mathematics. In Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem.
 • Jan Kopka : Modular Arithmetic and Examples of Applications. In WSP Czestochowa.
 • Jan Kopka : Hrozny problémů ve školské matematice. In Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem.
 • Jan Kopka : Metoda generovaných problémů. In Pedagogická fakulta UJEP.
 • Jan Kopka : Investigation of Routes on Various Grids. In Wysza szkola pedagogiczna w Czestochowie.
2000
 • Markéta Pečivová, Jiří Škoda, Lenka Müllerová, Petr Eisenmann, Jan Janovec, Jan Kopka, Štěpán Pelikán, Jana Peštová, Renata Šikulová, Jaroslav Zukerstein : Aktivní konstrukce poznání žáka v oblasti přírodních věd. In Pedagogická fakulta UJEP.
 • Jan Kopka : Jak přednášet budoucím učitelům matematiky. In Technická univerzita v Liberci.
 • Jan Kopka : Jak s žáky opravdu tvořit matematiku. In Univerzita Mateja Bela.
 • Jan Kopka : Zkoumání v matematice na 1.stupni Z. In Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem.
 • Jan Kopka, George Feissner : Fibonacci sequence - investigative approach. In Technická univerzita v Liberci.
 • Jan Kopka, V. Pedersen : Et forsok med problemlosing. In Universitetet i Oslo.
2001
 • Jan Kopka : Teorie grup a dalších algebraických struktur. In Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem.
 • Jan Kopka : Výzkumný přístup při výuce matematiky. In Ostravská univerzita v Ostravě.
 • Jan Kopka : Aktivizace žáků v hodinách matematiky na 1. stupni Z. In Univerzita Mateja Bela.
 • Jan Kopka : Investigative Approach in School Mathematics. In Technická univerzita Liberec.
 • Jan Kopka : Ukázky zobecnění a analogií Pythagorovy věty. In Pedagogická fakulta UJEP.
 • Jan Kopka : Fibonacciho posloupnost. In Pedagogická fakulta UJEP.
 • Jan Kopka : Number Triangles. In Pedagogická fakulta UJEP.
 • Jan Kopka, George Feissnar : How to Penetrate into mathematics actively. In Wysza szkola pedagogiczna.
2002
 • Jan Kopka : Zkoumání ve školské matematice. In Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem.
 • Jan Kopka : Dva příklady cyklických grup aneb zkoumání dvou zajímavých situací. In Pedagogická fakulta UJEP.
 • Markéta Pečivová, Jiří Škoda, Květa Rychtářová, Jan Kopka : Aktivní konstrukce poznání. In Pedagogická fakulta UJEP.
 • Jan Kopka : Konkretizace a zobecnování. In Univerzita Palackého v Olomouci.
 • Jan Kopka, Feissner : Investigative approach in school mathematics (routes on a square grid). In Trnavská univerzita.
2003
 • Jan Kopka : Přesvědčení o a postoj k matematice. In Západočeská univerzita v Plzni.
 • Jan Kopka : Heuristické strategie. In Katolická univerzita.
 • Jan Kopka : Ukázky řešení matematických problémů. In Technická univerzita Liberec.
 • Jan Kopka : Fibonacci sequnce II. In Wydawnictwo Naukowe AP.
 • Jan Kopka : Routes on a Cubic Grid and on a Chessboard. In Wysza szkola pedagogiczna.
 • Jan Kopka : Ukázky heuristických strategií. In Oftis.
 • Jan Kopka : Ukázky strategií při řešení problémů. In Fakulta prírodných vied UKF v Nitre.
2004
 • Jan Kopka : Teorie grup a dalších algebraických struktur. In Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem.
 • Jan Kopka : Pár zajímavostí z díla al-Chwárizmího. In Univerzita Palackého v Olomouci.
 • Jan Kopka : Ukázky strategií při řešení problémů. In Pedagogická fakulta KU Ružomberok.
 • Jan Kopka : Jak s budoucími učiteli dělat na fakultách matematiku. In Pedagogická fakulta UJEP.
 • Jan Kopka : Kapitoly o celých číslech. In Pedagogická fakulta UJEP.
 • Jan Kopka : Výzkumný přístup při výuce matematiky. In Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem.
 • Jan Kopka : Aktivní konstrukce poznání. In Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem.
 • Jan Kopka : Exihibits from a book in preparation: Investigative Approach in School Mathematics. In Katolická univerzita v Ružomberku.
2005
 • Jan Kopka : Vzdělávání učitelů na Státní univerzitě New York. In Technická univerzita v Liberci.
 • Jan Kopka : Exibits from the book: Investigative Approach in School Mathematics. In Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem.
 • Renáta Ujháziová, Jan Kopka, Dušan Šveda, Leonard Frobisher : The Project Method and Investigation in School Mathematics. In University of Debrecen.
2006
 • Jan Kopka : Zkoumání ve školské matematice. In Katolická univerzita v Ružomberku.
 • Jan Kopka : Strategie přeformulování problému. In Metodicko-pedagogické centrum v Prešove.
 • Jan Kopka : Isolated and Non-isolated Problems. In Technická univerzita Liberec.
 • Jan Kopka : Přirozená čísla. In Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem.
 • Jan Kopka : Two Exibits from the Book The Investigative Approach in School mathematics.. In Technická univerzita v Liberci.
 • Jan Kopka : Vzpomínka na doc. RNDr. PhDr. Zbyňka dlouhého, CSc.. In Technická univerzita v Liberci.
 • Jan Kopka : Indukce a dedukce ve školské matematice. In Katolická univerzita v Ružomberku.
2007
 • Petr Eisenmann, Jan Kopka, Magdaléna Krátká, Jiří Přibyl, Lenka Součková, Milan Zelenka : Výuka matematiky podporovaná počítačem. In Přírodovědecká fakulta UJEP.
 • Jan Kopka : Magic Squares on Mobile Phone. In Technická univerzita Liberec.
 • Marián Trenkler, Jan Kopka, Leonard Frobisher : Skúmanie v školskej matematike -Magický štvorec a mobilný telefón. In Proton Nitra.
 • Jan Kopka : Strategie přeformulování problému. In Katolická univerzita v Ružomberku.
 • Jan Kopka : Zajímavé typy zkoumání. In Katolická univerzita v Ružomberku.
 • Jan Kopka : Výzkumný přístup při výuce matematiky. In Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem.
 • Jan Kopka : Examples of investigations for beginners. In Wydavatelstvo Akademii im. Jana Dlugosza w Czestochowie.
 • Len Frobisher, Jan Kopka : Motivation and Investigation Strtegies in Children Learning Mathematics. In Katolická univerzita v Ružomberku.
 • Jiří Přibyl, Jan Kopka, Milan Zelenka, Petr Eisenmann, Magdaléna Krátká, Lenka Součková : Výuka matematiky podporovaná počítačem. In Přírodovědecká fakulta UJEP.
 • Jan Kopka : Stratégie rišenia problémov, Skúmanie vo vyučovaní. In Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.
2008
 • Jan Kopka : Několik poznámek o praxi studentů. In Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem.
 • Jan Kopka : Řešení problémů a zkoumání ve školské matematice. In Pedagogická fakulta UP.
 • Jan Kopka : Problem-solving strategies using invariants of transformations. In Pedagogická fakulta UJEP.
 • Jan Kopka : Zajímavé typy zkoumání. In Ostravská univerzita v Ostravě.
 • Truda Kopková, Jan Kopka : Typické příklady středoškolské matematiky. In Pedagogická fakulta UJEP.
2009
 • Jan Kopka, George Feissner, Leonard Frobisher : Solving Strategies Using Invariants of Transformations. In Katolická univerzita v Ružomberku.
 • Jan Kopka : Exibits of the strategies of problem solving. In Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
2010
 • Jan Kopka : Ako riešiť matematické problémy. In Katolická univerzita v Ružomberku.
 • Jan Kopka, Leonard Frobisher, George Feissner : Conjecturing: An Investigation Involving Positive Integers. In Katolická univerzita v Ružomberku.
2011
 • Jan Kopka, Leonard Frobisher, George Feissner : An Investigation of Positive Integers. In Technická univerzita Liberec.
2012
 • Petr Eisenmann, Jan Kopka, Jiřina Ondrušová, Jiří Přibyl : The Strategy of Reformulation of a Problem. In Katolická univerzita v Ružomberku.
 • Leonard Frobisher, Jan Kopka, Marián Trenkler : Magic squares on mobile phone. In Katolická univerzita v Ružomberku.
 • Jan Kopka, George Feissner : Number Triangulars: A Topic for School Investigation. In Katolická univerzita v Ružomberku.
2013
 • Jan Kopka : Umění řešit matematické problémy. In HAV.
 • Jan Kopka : Letní škola matematiky a fyziky. In Univerzita J. E. Purkyně.
 • Petr Eisenmann, Jan Kopka, Jiřina Ondrušová, Jiří Přibyl, Jiří Břehovský : Dropping a part of the condition - an effective heuristic strategy. In Pedagogická fakulta UJEP.
 • Jan Kopka, George Feissner, Jiřina Ondrušová : Linear Programming and Heuristic Strategies. In Pedagogická fakulta UJEP.
2014
 • Jan Kopka, George Feissner : The investigative approach to teaching mathematics. In Technická univerzita Liberec.
 • Jiřina Ondrušová, Jan Kopka : Working Backwards – Heuristic Strategy. In Technická univerzita Liberec.
 • Jan Kopka : Čtyři problémy z hlediska heuristiky. In .
2015
 • Jan Kopka : Lineární programování. In .
 • Jan Kopka : Několik vět o Petru Vopěnkovi. In Proton Nitra.
 • Jan Kopka, George Feissner : Two Important Heuristic Strategies: Reformulation and Generalization of Problems. In VERBUM.

Kalendář akcí

Vyhledávání

Kontaktní údaje

Adresa:
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 28 3400
Mapa: